Pályázatok
Nagyhalász Város Honlapja
Tájékoztatás az elektronikus ügyintézés rendszeréhez
2018. June 12.

Dr. Laczják István jegyző tájékoztató levele az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatban

 Letölthető tájékoztató1

Letölthető tájékoztató2

ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉS

A kapcsolattartás formáját és módját az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény (Air.), az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.), valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (Eüsztv.) szabályozza.

Az Eüsztv. 1. § 23. pontjában nevesített gazdálkodó szervezetek kötelesek adóügyeiket elektronikusan intézni. Ide tartoznak a többek között például a gazdasági társaságok, a szövetkezetek, a külföldi székhelyű vállalat magyarországi fióktelepei, az állami vállalatok, az egyéb állami gazdálkodó szervek, a végrehajtói irodák, a közjegyzői irodák, az ügyvédi irodák, az egyéni cégek, továbbá az egyéni vállalkozók, az egyesületek, a köztestületek, valamint az alapítványok. 2018. december 31-ig önkormányzati adóügyekben az elektronikus ügyintézést biztosító szervvel történő elektronikus kapcsolattartás során a gazdálkodó szervezet ügyfél a gazdálkodó szervezet hivatalos elérhetősége helyett a gazdálkodó szervezet nevében az ügyben eljáró természetes személy azonosítása mellett a természetes személy szerinti tárhelyét is használhatja.

(Gazdálkodó szervezet: a gazdasági társaság, az európai részvénytársaság, az egyesülés, az európai gazdasági egyesülés, az európai területi társulás, a szövetkezet, az európai szövetkezet, a vízgazdálkodási társulat, az erdőbirtokossági társulat, a külföldi székhelyű vállalat magyarországi fióktelepe, az állami vállalat, az egyéb állami gazdálkodó szerv, az egyes jogi személyek vállalata, a közös vállalat, a végrehajtói iroda, a közjegyzői iroda, az ügyvédi iroda, a szabadalmi ügyvivői iroda, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, az egyéni cég, továbbá az egyéni vállalkozó, emellett gazdálkodó tevékenységével összefüggő polgári jogi kapcsolataiban az állam, a helyi önkormányzat, a költségvetési szerv, jogszabály alapján a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat alkalmazó egyéb jogi személy, a köztestület, valamint - az adószámmal nem rendelkező alapítvány; egyesület, kivételével - alapítvány, egyesület)

Az egyéni vállalkozási tevékenységet folytató természetes személyek 2018. január 1-jétől elektronikus kapcsolattartásra és elektronikus ügyintézésre kötelezettek az önkormányzati adóhatóságunk felé. Így például többek között az iparűzési adóval, kapcsolatos adóbevallási, bejelentési, változás bejelentési, illetve gépjárműadóban az adatbejelentési kötelezettséget elektronikusan teljesítik. 

 Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdés ac), ad) és af) pontjai alapján, a helyi önkormányzat, valamint a helyi önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv és a jegyző 2018. január 1-jétől elektronikus ügyintézésre köteles, így a feladat- és hatáskörébe tartozó ügy, valamint a jogszabály alapján biztosítandó szolgáltatás igénybevételéhez, lemondásához vagy módosításához szükséges ügyek elektronikus intézését a jogszabályban meghatározottak szerint köteles biztosítani.

Az E-ügyintézési törvény 8.§ (1) bekezdésének értelmében az ügyfél – törvény, eredeti jogalkotói hatáskörben megalkotott kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában – jogosult az elektronikus ügyintézést biztosító szerv előtt az ügyei intézése során ügyintézési cselekményeit elektronikus úton végezni, nyilatkozatait elektronikus úton megtenni. Kivételt képeznek azon eljárási cselekmények, melyek mindenképpen az ügyfél személyes megjelenését követelik meg, illetve meghatározott okiratok másként nem pótolható benyújtását teszik kötelezővé. Míg természetes személy ügyfélnek a jogszabály lehetőséget biztosít az elektronikus ügyintézésre, addig a gazdálkodó szervezetek az E-ügyintézési tv. 2.§ (1) bekezdése szerinti ügyek tekintetében elektronikus ügyintézésre kötelesek.

ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSI FELÜLETEK:

Elektronikusan ügyet intézni – űrlapos ügyintézés esetén – az Önkormányzati Hivatali Portálon - https://ohp-20.asp.lgov.hu -, elektronikus űrlappal nem támogatott ügytípusok esetén, a https://epapir.gov.hu felületen lehet.

Önkormányzati Hivatali Portál:

Az Önkormányzati Hivatali Portál https://ohp-20.asp.lgov.hu (továbbiakban: Portál) az önkormányzati ASP rendszerben az elektronikus önkormányzati ügyintézés helyszíne, ahol elektronikus űrlappal támogatott ügyek intézhetők.

A Portál az önkormányzati ASP rendszert igénybe vevő önkormányzatok természetes személy és jogi személy ügyfelei számára egyaránt lehetőséget biztosít elektronikusan elérhető szolgáltatások igénybe vételére.

A Portál bárki számára elérhető, egyes funkciók szabadon használhatók, más funkciók azonban regisztrációhoz kötöttek. Az azonosítás a KAÜ igénybevételével történik. Az ügyfeleknek a felületen ki kell választaniuk, hogy melyik, az ASP központhoz csatlakozott településen szeretnének ügyet intézni, ezután vehetik igénybe az ASP szakrendszerek kínálta ügyintézési lehetőségeket. A felületen ki kell választani az eljárás módját, az adott űrlapot (ágazat, ügytípus) és a kitöltést, ellenőrzést, mellékletek csatolását követően továbbítani kell a Polgármesteri Hivatal részére.

Az oldal megtekintéséhez böngészőprogram (Internet Explorer, Chrome, Firefox stb.) és internet hozzáférés szükséges, a portál és a szolgáltatásai használata egyéb alkalmazás telepítését nem igényli.

Nagyhalász, 2018.01.01.

Dr. Laczják István sk.
   jegyző

 

Elektronikus ügyintézési szolgáltatás rendszeréhez tájékoztatás

Az elektronikus ügyintézés a következő linken érhető el:

https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap

A Portál funkciói:

 • Ügyindítás: Az ügyindítás tulajdonképpen egy elektronikus űrlap benyújtását jelenti.
  • online űrlapkitöltéssel és rendszeren kívüli (pl. kinyomtatás utáni postai) beküldéssel (azonosítás nélkül is elérhető szolgáltatás),
  • online űrlapkitöltéssel és beküldéssel (az ügyfél azonosítását igényli),
  • a portálon keresztül az integrált e-Papír szolgáltatás is elérhet, azon ügyekre, amelyekhez nem áll rendelkezésre a konkrét ügyhöz tartozó strukturált űrlap.
 • Ügykövetés: az ügyfelek lekérdezhetik az általuk, a Portál felületén elektronikusan indított helyi önkormányzati ügyek státuszát is (az ügyfél azonosítását igényli),
 • Adóegyenleg lekérdezés: az ügyfél lekérheti adott településhez tartozó helyi adó egyenlegét (az ügyfél azonosítását igényli).
 • Online kitöltés és beküldés csak abban az esetben lehetséges, ha az ügyfél a személyes beállításoknál a regisztrációt elfogadja és elküldi.
 1. lépés BEJELENTKEZÉS (Ügyfélkapu szükséges az ügyintézéshez.)
 2. lépés Település megadása és lekérdezés

A következőkben az ügyindítást mutatjuk be:

Lépések:

 1. eljárás módja: saját nevemben vagy meghatalmazottként/képviselőként.
 2. ágazat: adóügy
 3. ügytípus: általános nyomtatványok, gépjárműadó, iparűzési adó, jövedéki adó (magánfőzött párlat), kommunális adó, talajterhelési díj

GÉPJÁRMŰADÓ BEVALLÁS NYOMTATVÁNY KITÖLTÉSE:

Ügytípus: gépjárműadó, majd a lekérdezés gombra kattintunk

Adatbejelentés a gépjárműadóról FONTOS Online kitöltést kell választani.

Adatbejelentés gépjárműadóról nyomtatvány kitöltése

A lap tetején az eszköztár használata FONTOS. A további műveletek gomb lenyitásával lehet beküldeni a hibátlanul kitöltött nyomtatványt. Itt található a SUGÓ.

BEKÜLDŐ ADATAINAK MEGADÁSA.

 

I.                    PONT ADATBEJELENTŐ ADATAINAK KITÖLTÉSE

II.                  PONT TULAJDONOS/ÜZEMBENTARTÓ JOG MEGJELÖLÉSE

III.                GÉPJÁRMŰ ADATAINAK MEGADÁSA

IV.                AMENNYIBEN MENTES, ÚGY A MEGFELELŐ KIVÁLASZTÁSA

 

V. Adómentesség kezdő bevezető időpontjának megadása.

VI. PONT ABBAN AZ ESETBEN KELL KITÖLTENI, HA MENETRENDSZERINTI KÖZÚTI TÖMEGKÖZLEKEDÉS ÁRBEVÉTELE KELETKEZETT.

VII. PONT KITÖLTÉSE AMENNYIBEN GÉPJÁRMŰADÓ MENTESSÉGET KÉR SÚLYOSAN MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLY.

VIII. PONT KITÖLTÉSE AKKOR SZÜKSÉGES HA A GÉPJÁRMŰVET ELTULAJDONÍTOTTÁK, ÉS ERRŐL HATÓSÁGI IGAZOLÁST NYÚJT BE.

 

 ADATBEJELENTÉS MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJÁRÓL

 KITÖLTÉSÉHEZ ÉS BEKÜLDÉSÉHEZ SEGÉDLET

AZ ADATBEJELENTÉS FŐLAPJÁNAK KITÖLTÉSE.

ADATBEJELENTŐ ADATAI (HÁZ TULAJDONOSA)

A III. PONI KITÖLTÉSE FONTOS. MEG KELL ADNI A TULAJDONJOGOT ÉS A TAULAJDONI HÁNYADOT.

IV. PONT AKKOR KELL KITÖLTENI, HA ADÖKÖTELEZETTSÉG KELTKEZETT, INGATLANT VÁSÁROLT, ÖRÖKÖLT.

 

VI. PONT KITÖLTÉSE AKKOR KELL, HA ELADÁS VAGY ELHELÁLOZÁS ESETÉN MEGSZŰNIK AZ ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG.

VII. PONT ADÓTÁRGY PONTOS CÍME ÉS HELYRAJZI SZÁMA. 

IX. PONT AMENNYIBEN ÖNKORMÁNYZATI ADÓRENDELETBEN MEGHATÁROZOTT ADÓMENTESSÉGET, ADÓKEDVEZMÉNYT VESZ, IGÉNYBE ÚGY A MEGFELELŐT KELL MEGJELÖLNI.

2017-ES HELYI IPARŰZÉSI ADÓ BEVALLÁS NYOMTATVÁNY KITÖLTÉSÉHEZ ÉS BEKÜLDÉSÉHEZ SEGÉDLET

 1. LÉPÉS BEKÜLDŐ ADATAINAK KITÖLTÉSE
 2. LÉPÉS BEVALLÁS ADATAINAK KITÖLTÉSE

FONTOS BEVALLÁS JELLEGÉNEK JELÖLÉSE.

BEVALLÁSI IDŐSZAK MEGADÁSA, ÉS AMENNYIBEN ZÁRÓ BEVALLÁST TESZ, ÚGY AZ OK JELÖLÉSE.

 „A JELŰ” BETÉTLAPOT KÖTELEZŐ BEADNI AZ EGYÉNI VÁLLAKOZÓKNAK ÉS A CÉGEKNEK

„E JELŰ BETÉTLAP” KÖTELEZŐ AZOKNÁL EGYÉNI VÁLLALKOZÓKNÁL ÉS A CÉGEKNÉL, AKIK a HTV. 39.§ (6) BEKEZDÉSÉNEK HATÁLYA ALÁ NEM TARTOZÓ ADÓALANYOK.

„F JELŰ BETÉTLAP” KÖTELEZŐ EGYÉNI VÁLLALKOZÓKNÁL ÉS CÉGEKNÉL

„G JELŰ BETÉTLAP” KÖTELEZŐ MINDEN ADÓALANY SZÁMÁRA AHOL A RENDELKEZNEK A TÚLFIZETÉSRŐL.

„I JELŰ BETÉTLAP” KÖTELEZŐ CÉGEKNEK AKIK IFRS-EK ALAPJÁN KÉSZÍTIK A BEVALLÁST.

„J JELŰ BETÉTLAP” KÖTELEZŐ AZ ŐSTERMELŐKNEK, AMENNYIBEN A BEVÉTEL MEGHALADJA A 600.000.- FT-OT

 

ADÓZÓ ADATAINAK MEGADÁSA AZ V. PONTBAN.

 

 

A VII. PONT ADÓ KITÖLTÉSE

FONTOS AZ ADÓELŐLEG MEGADÁSA!!!

FONTOS!

 • Űrlap előtöltése adatokkal: abban az esetben, ha saját nevében jár el az ügyfél, akkor a rendszer előtölti az ügyfél természetes személyazonosító adataival az űrlap érintett mezőit.
 • Űrlap ügyfél általi kitöltése: az adatokkal nem előtöltött mezőket az űrlapon az ügyfél kitölti.
 • Űrlap ellenőrzésindítása: az ügyfél az űrlap felületén az ellenőrzés funkció használatával tudja elindítja az ellenőrzést,
 • amennyiben hibátlan, akkor ennek a tényét;
 • hiba esetén konkrétan megjelölve a hibát és az érintett adatmezőket.
 • Lehetőség van PDF és XML formátumban letölteni az űrlapot, valamint elmenteni.
 • Elkészült űrlap beküldése.

FONTOS a helyi iparűzési adó bevallásnál a megfelelő évet kell kiválasztani.

NAGYHALÁSZBAN AZ IPARŰZÉSI ADÓ MÉRTÉK

 • , 2017., 2016. ÉVBEN 1,5%.
 • , 2014. ÉVBEN 1,6%.
 • ÉVBEN 1,4%.

Nagyhalász, 2018.01.01.

 

© 2018-2024 www.nagyhalasz.hu | powered by