Pályázatok
Nagyhalász Város Honlapja
Pályázati kiírás intézményvezetői tisztség betöltésére
2020. July 01.

A munkavégzés helye: Anóka Eszter Városi Könyvtár

 

 

 

 

 

Nagyhalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Anóka Eszter Városi Könyvtár

magasabb vezető (intézményvezető)

állásának betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 2020. szeptember 1-től határozatlan időre szól az áthelyezés esetét kivéve 3 hónap próbaidő kikötésével. A közalkalmazott által betöltendő, kinevezés szerinti munkakör: könyvtáros.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre: 5 évre szól: 2020. szeptember 1. napjától, 2025. augusztus 31-ig. 

A munkavégzés helye: 4485 Nagyhalász, Arany János utca 60. – Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye

A munkakörbe tartozó, illetve a magasabb vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény alapító okiratában foglalt feladatok ellátása. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben foglalt könyvtári és közművelődési feladatok ellátása. A település közművelődési tevékenységének, a helyi ünnepségek lebonyolításának, a helyi klubok, önszerveződő közösségek tevékenységének koordinálása. Helyi, térségi kiállítások megszervezése, kulturális versenyek szervezése, lebonyolítása. Rendezvények lebonyolításához pályázatok elkészítése. A Könyvtár működtetésével kapcsolatos feladatok ellátása. Az intézményvezető feladata és felelőssége az intézmény szakszerű, jogszerű és hatékony működésének biztosítása, szakmai munkájának irányítása, képviselete. A település kulturális kommunikációjának irányítása. Az intézmény dolgozói fölött munkáltatói jogkör gyakorlása. Felelős az intézmény gazdálkodásáért, a fenntartó által hozott intézményt érintő döntések végrehajtásáért.

Illetmény és juttatások:

 • alapilletmény: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján.
 • vezetői pótlék: a 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet alapján.

Pályázati feltételek:

 • a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (2) bekezdésében meghatározott feltételeknek való megfelelés, továbbá nem áll nyilvános könyvtárban végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
 • 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 6/B. § (5) bekezdés előírásai szerint rendelkezik szakirányú felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel, vagy nem szakirányú felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel, valamint segédkönyvtáros szakképzettséggel, és végzettségének és szakképzettségének és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlatot szerzett,
 • magasabb vezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörben kinevezhető,
 • vállalja, hogy a magasabb vezetői megbízását követő két éven belül államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzést kell elvégeznie, és az azt igazoló okiratot be kell mutatnia a munkáltatónak. Igazolás hiányában a vezetői megbízást vissza kell vonni
 • vagyonnyilatkozat – tételi eljárás lefolytatása.

A pályázathoz csatolni kell:

 • szakmai önéletrajzát;
 • az intézmény vezetésére vonatkozó program, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel,
 • a végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok ügyvéd vagy közjegyző által hitelesített másolatát;
 • szakmai gyakorlatot, vezetői gyakorlatot igazoló dokumentumok eredeti példánya vagy ügyvéd, közjegyző által hitelesített másolata,
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, amellyel a pályázó igazolja a büntetlen előéletét és azt, hogy nem áll nyilvános könyvtárban végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt;
 • az államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzését igazoló okirat ügyvéd vagy közjegyző által hitelesített másolata, vagy nyilatkozata arról, hogy a tanfolyam elvégzését a megbízástól számított 2 éven belül vállalja,
 • nyilatkozat a vagyonnyilatkozat – tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról,
 • nyilatkozat arról, hogy nyílt, vagy zárt ülésen kéri a pályázata megtárgyalását,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul;
 • hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a teljes pályázati anyagba betekinthetnek.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2020. szeptember 1.

A pályázat benyújtásának határideje: a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes oldalán való közzétételtől számított 30. nap.

A Pályázattal kapcsolatban a 06 42/202-202 telefonszámon lehet érdeklődni.

A pályázat benyújtásának módja:

 • személyesen Dr. Laczják István jegyző, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye, 4485 Nagyhalász, Arany János utca 50.
 • postai úton, a pályázat Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testülete címére (4485 Nagyhalász, Arany János utca 50.) történő megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot NH4736-1/2020., valamint a beosztás megnevezését: magasabb vezető (intézményvezető) pályázat – Anóka Eszter Városi Könyvtár.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye:

 • Nagyhalász Város Önkormányzat honlapján

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://nagyhalasz.hu/ honlapon szerezhet.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatról a Képviselő-testület a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése szerinti bizottság véleményének mérlegelésével dönt, fenntartva a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A KÖZIGÁLLÁS tervezett publikálási időpontja: 2020. július 1.

 

© 2018-2024 www.nagyhalasz.hu | powered by