Pályázatok
Nagyhalász Város Honlapja
Pályázati kiírás intézményvezetői tisztség betöltésére
2020. July 01.

Munkavégzés helye: Nagyhalászi Petőfi Sándor Művelődési Ház

 

 

 

 

 

Nagyhalászi Petőfi Sándor Művelődési Ház intézmény vezetői pályázat

 

Nagyhalász Város Önkormányzata

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Művelődési Ház

igazgató (magasabb vezető)

beosztás ellátására

 

A Mt. szerinti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű Mt. szerinti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 évig terjedő időtartama szól.

 

A határozott idejű megbízás kelte: 2020. szeptember 1.

A határozott idejű megbízás lejárta: 2025. augusztus 31.

 

A munkavégzés helye:

Művelődési Ház

Cím: 4485 Nagyhalász, Arany János utca 50.

 

A beosztáshoz tartozó és a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A közművelődési szakember munkakörű Mt. szerinti jogviszonyban alkalmazott a Művelődési Ház egyszemélyi felelős vezetője. A jogszabályokban, a helyi közművelődési rendeletben, az intézmény Alapító Okiratában és a Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározottak szerint felelős az intézmény költségvetési gazdálkodásáért, a szakszerű és törvényszerű működtetéséért, a közművelődési alapszolgáltatások biztosításáért.

 

Beosztásához tartozó feladat:

A művelődős közösségek létrejöttének segítése, működésük támogatása, a település nagyrendezvényeinek és a művelődési ház programjának tervezése, szervezése és lebonyolítása. Kapcsolattartás a település civil szervezeteivel, az önszerveződésű csoportokkal.

 

Munkabér, vezetői megbízás:

A munkabér és a vezetői megbízás díjazásának mértéke a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint ezen törvény végrehajtására kiadott 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezésekre figyelemmel kerül megállapításra.

 

Pályázati feltételek:

 • a 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 6/A. § (1) bekezdés a) pontja alapján felsőfokú végzettség és közművelődési szakképzettség, vagy nem szakirányú felsőfokú végzettség és felsőfokú szakirányú szakképesítés;
 • a 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 6/A. § (1) bekezdés b) pontja szerint megszerzett legalább öt éves szakmai gyakorlat;
 • a 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 6/A. § (1) bekezdés c) pontja szerint kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenység végzése;
 • a 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 6/G. § (2) bekezdés alapján államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés elvégzése;
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, a kinevezést követően;
 • magyar állampolgárság;
 • büntetlen előélet, cselekvőképesség.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete;
 • a település hagyományainak, közösségeinek ismerete.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • az intézmény vezetésére vonatkozó vezetői program, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel {Kjt. 20/A. § (5) a)};
 • részletes szakmai önéletrajz;
 • végzettséget igazoló okiratok másolata;
 • államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó 120 órás képzés elvégzését igazoló tanúsítvány, ennek hiányában nyilatkozat arról, hogy megválasztása esetén két éven belül elvégzi;
 • az intézmény alaptevékenységének megfelelő feladatkörben, közalkalmazotti vagy munkavégzésre irányuló további jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok másolata;
 • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány a foglalkozástól eltiltás hiányára is kiterjedően;
 • a pályázó adatkezelési nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhetik, és a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak pályázati eljárásban összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul {Kjt. 20/A. § (5) b)};
 • nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról;
 • nyilatkozat arról, hogy pályázatának nyilvános ülésen történő elbírálásához hozzájárul-e, vagy kéri zárt ülés tartását;
 • nyilatkozat összeférhetetlenségről {1992. évi XXXIII. tv. 41. § (2)}.

 

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás a pályázatok elbírálását követően 2020. szeptember 1-től betölthető

 

A pályázat benyújtásának határideje:

 1. augusztus 5.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázatokat lezárt borítékban írásban kell benyújtani.

A pályázatot postai úton Nagyhalász Város Önkormányzata címére (4485 Nagyhalász, Arany János utca 50. kell megküldeni. Kérjük, a borítékon tüntessék fel a pályázati azonosító számot: NH4732-1/2020 valamint a beosztás megnevezését: „Művelődési ház igazgató”.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot a pályázati határidő lejártát követő huszonegy napon belül a Bíráló Bizottság személyesen hallgatja meg. A pályázat elbírálására jogosult Képviselő-testület a Bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve dönt a vezetői megbízás létesítéséről (közalkalmazotti jogviszony létesítéséről) a pályázati határidő lejártát követő hatvan napon belül, illetőleg az első, munkaterv szerinti rendes ülésen.

 

A pályázat elbírálásának határideje:

Pályázatok elbírálásár a pályázati határidő lejártát követő 60 napon belül kerül sor.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

 • Nagyhalász város honlapja: www.nagyhalasz.hu

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. A magasabb vezetői megbízás feltétele, hogy a közalkalmazott a kinevezés szerinti munkaköre mellett látja el a magasabb vezetői beosztásból eredő feladatait. A közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól, a Kjt. 21/A. § (1) bekezdése alapján 3 hónap próbaidő kikötésével. A közalkalmazott által betöltendő, kinevezés szerinti munkaköre az iskolai végzettsége és a 150/1992. (XI.20.) Korm.rendelet 1. melléklete alapján kerül meghatározásra.

 

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilváníthassa.

 

A pályázó a pályázat benyújtása előtt tájékoztatást kap személyes adatai kezeléséről. A személyes adatok kezelője: Nagyhalász Város Önkormányzata.

Az adatkezelés célja: a tisztességre megfelelő pályázó kiválasztása, az adatkezelés jogalapja: EU 20169/679. számú rendelet 6. cikk (1.) bekezdés a) pontja alapján az érintett magánszemély hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama: a sikeres pályázó kiválasztását követő 8. munkanapig, ezt követően a sikertelen pályázati anyagok visszaküldésre kerülnek.

A személyes adatokat megismerő személyek köre: a pályázati kiírás technikai megvalósításában közreműködő köztisztviselők, valamint a pályázatról döntő személyek. Egyéb tájékoztatást: a pályázó kifejezett nyilatkozatában visszavonhatja pályázatát, kérheti személyes adatai törlését, megtekintheti a részletes adatkezelési tájékoztatót.

 

A pályázat iránt érdeklődők a pályázatok elkészítéséhez szükséges tájékoztatást, valamint az intézmény megismerésére irányuló igényüket kérhetik.

 

Telefonszám, e-mail: + 36 42 202-202; jegyzo@nagyhalasz.hu

© 2018-2024 www.nagyhalasz.hu | powered by