Pályázatok
Nagyhalász Város Honlapja
Pályázati felhívás
2023. July 25.

Ügyvezető igazgatói álláshely betöltésére

 

 

 

A MEDI-AMB Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság taggyűlése pályázatot hirdet az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény szerint a MEDI-AMB Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (4484 Ibrány, Nagyhalászi utca 1.) ügyvezető igazgató munkakörének (intézményvezetői beosztásának) egészségügyi szolgálati jogviszony keretében történő betöltésére.

 

 1. Az ügyvezető igazgató a munkáltatói jogkör gyakorlása mellett ellátja a gazdasági társaság ügyvezetését, amelybe beletartozik a társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon döntések meghozatala, amelyek törvény vagy a társasági szerződés alapján nem tartoznak a társaság legfőbb szervének a hatáskörébe.

 

 1. Az ügyvezető igazgató feletti munkáltatói jogok: a taggyűlés hatáskörébe tartozik az ügyvezető munkaviszonyának létesítésével, megszüntetésével, munkabérének, más személyi juttatásainak megállapításával és módosításával, munkájának értékelésével kapcsolatos, továbbá jogszabály vagy a társasági szerződés által meghatározott minden döntés.

 

 1. A munkakör megnevezése: ügyvezető igazgató (az Mt. 208. §-a alapján).

 

 1. A beosztás megnevezése: magasabb vezető. A magasabb vezetői, illetve vezetői megbízás a munkáltató részéről egyoldalúan visszavonható. A magasabb vezetői, illetve vezetői megbízás visszavonását követően az érintettet a magasabb vezetői, illetve vezetői megbízás előtti munkakörben kell tovább foglalkoztatni, Ha ez nem alkalmazható, a munkáltató az érintett képesítésének megfelelő másik munkakört köteles felajánlani az érintettnek.

 

 1. A jogviszony az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény alapján határozatlan időre szól, három hónap próbaidő kikötésével. Az egészségügyi szolgálati jogviszony egészségügyi szolgálati munkaszerződéssel jön létre, részmunkaidőben kerül foglalkoztatásra, munkaideje heti 10 óra.

 

 1. A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető.

 

 1. Az ügyvezető igazgató feladatai különösen: A gazdasági társasági formában működő intézmény részmunkaidőben történő vezetése, képviselete. Ennek keretében, a jogszabályi előírások megtartásával és a gazdasági társaság létesítő okiratában, valamint az intézmény szervezeti és működési szabályzatában (SzMSz) meghatározottak figyelembevételével irányítja, szervezi és ellenőrzi a vezetése alatt álló intézményt. Rendszeresen ellenőrzi, hogy az intézmény számára kitűzött feladatok a jogszabályoknak, pénzügyi, egészségügyi és más szakmai előírásoknak megfelelően, határidőre és az intézmény érdekeinek megfelelően, a betegségek megelőzése és a betegek, betegségek gyógyítása érdekében teljesüljenek. Az intézmény munkavállalói feletti munkáltatói jogok gyakorlása mellett a szakellátás biztosítása érdekében egészségügyi szolgálati jogviszony keretében munkaszerződést köt és/vagy közreműködői szerződést köt a szakorvosokkal és folyamatosan ellenőrzi a megbízási szerződésekben foglaltak betartását, távollétük esetén gondoskodik helyettesítésükről.

 

 1. A munkakör részét képező, illetve a vezetői megbízással járó egyéb feladatok különösen:
 • az intézmény vezetése, szakmai és gazdasági működésének tervezése, szervezése, ellenőrzése,
 • az intézmény személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása,
 • az intézmény szakmai és gazdasági területeinek irányítása,
 • a belső kontrollrendszer működtetése, ennek érdekében éves ellenőrzési terv készítése, amelynek végrehajtásáról éves beszámoló készítése a taggyűlés és a tagok részére,
 • a nyújtott egészségügyi szolgáltatások folyamatos ellenőrzése,
 • részvétel az egészségügyi struktúra fejlesztésében,
 • az intézmény és a szervezeti egységek, szakszemélyzet, adminisztratív és technikai személyzet tevékenységének folyamatos értékelése,
 • a társintézményekkel, helyi, területi és országos szakmai szervezetekkel való kapcsolattartás,
 • évente a tagönkormányzatok tájékoztatása az intézmény gazdálkodásáról és szakmai-egészségügyi tevékenységéről, szolgáltatásairól, az azokhoz rendelkezésre − álló eszközökről, továbbá az intézményi struktúrában tervezett vagy bekövetkező szervezeti és személyi változásokról,
 • az intézmény naprakész szervezeti és működési rendjének biztosítása,
 • a minőségirányítási rendszer működtetése,
 • az ügyiratkezelés irányítása és ellenőrzése,
 • a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 2.§ (1) bekezdése szerinti adatok közzététele.

 

 1. Illetmény: egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvény alapján kerül meghatározásra.

 

 1. Pályázati feltételek:

A gyógyintézetek vezetőjének és vezetőhelyetteseinek képesítési követelményeiről, valamint a vezetői megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet figyelembevételével:

 • (orvostudományi vagy egyéb) egyetemi szintű végzettség,
 • mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítés
 • legalább ötéves vezetői gyakorlat
 • büntetlen előélet,
 • cselekvőképesség,
 • felhasználói szintű számítógépes ismeret,
 • a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség annak esedékességekor történő teljesítése (a pályázónak a jogviszony létesítését követő 30 napon belül, illetve az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 3. § (3) bekezdés e) pontjának rendelkezései szerint vagyonnyilatkozatot kell tennie).

 

 1. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • végzettséget igazoló okiratok hitelesített másolatai,
 • a pályázó személy adatait tartalmazó részletes, fényképes szakmai önéletrajz,
 • motivációs levél,
 • az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai program, mely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő és a fenntartói stratégiai célok megvalósulását célzó fejlesztési elképzeléseket,
 • 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • nyilatkozat egészségügyi szolgálati jogviszony létesítését kizáró feltétel fenn nem állásáról,
 • hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez,
 • nyilatkozat, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának a véleményezők és a döntéshozók részére történő sokszorosításához, továbbításához,
 • a pályázati feltételként előírt vezetői beosztásban szerzett gyakorlat igazolása,
 • idegen nyelv ismeretét igazoló okirat hitelesített másolata (nyelvismeret esetén),
 • nyilatkozat a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség vállalásáról,

 

 1. A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • az intézmény működésével kapcsolatos releváns ismeretek megléte
 • a járóbeteg szakellátásban megszerzett legalább 5 éves gyakorlat
 • egészségügyi informatikai ismeretek megléte
 • orvosi szakvizsga megléte,
 • gazdasági társaságok működésében, működtetésében szerzett vezetői tapasztalat.

 

 1. A pályázat benyújtásának határideje: 2023. augusztus 07.

 

 1. A pályázati kiírás közzétételének helye: A pályázati felhívás – a társaság taggyűlési határozatának felhatalmazása alapján megjelenik a társaság, valamint Ibrány és Nagyhalász önkormányzatai honlapján.

 

 1. A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton vagy személyesen, a pályázatnak Ibrány Város Önkormányzata, 4484 Ibrány, Árpád u. 5-7. vagy Nagyhalász Város Önkormányzata, 4485 Nagyhalász, Arany János utca 50. címre történő megküldésével/átadásával. A borítékon fel kell tüntetni a pályázat tárgyát: „Ügyvezető igazgatói pályázat, MEDI-AMB Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság”.

 

 1. A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet elektronikus úton: a phibrany@gmail.com vagy a polgarmester@nagyhalasz.hu.hu email címen.

 

 1. A pályázat elbírálásának módja, rendje: A gyógyintézetek vezetőjének és vezetőhelyetteseinek képesítési követelményeiről, valamint a vezetői megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet 6. §-a alapján a vezetői beosztások pályázati eljárás során tölthetők be. A társaság taggyűlési határozatának felhatalmazása alapján a pályázati eljárás lefolytatásáért felelős személy Nagyhalász Város Önkormányzat polgármestere. A pályázatokat a képviselő-testületek véleményezik, majd a Kft. taggyűlése dönt.

 

 1. A pályázat elbírálásának határideje: A taggyűlés 2023. augusztus 15-ig dönt az egészségügyi szolgálati jogviszony (ügyvezető igazgatói megbízás) létesítéséről.
© 2018-2024 www.nagyhalasz.hu | powered by