Pályázatok
Nagyhalász Város Honlapja
Intézményvezetői pályázat
2018. November 06.

A Mikrokörzeti Humánszolgáltató Központ felhívása

A Nagyhalászi Humánszolgáltató Társulás

 a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §. alapján pályázatot hirdet

Mikrokörzeti Humánszolgáltató Központ

Intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre (5 év), 2019. január 01 - 2024. december 31.-ig szól.

A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye, 4485 Nagyhalász, Arany János utca 100.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: korszerű és magas színvonalú idős gondozás-, ellátás biztosítása; jogszabályoknak megfelelő intézményi gazdálkodás; igényes szakmai irányítás; kapcsolattartás fenntartóval és szakmai szervekkel; fenntartó felé beszámoló készítése az intézmény működéséről; intézményi munkáltatói feladatok ellátása

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, a személyes gondoskodást nyújtó intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 3. számú mellékletének, vagy a 15/1998 (IV.30) NM rendelet 2. számú melléklete I. I/1 pontja szerinti képesítés,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Cselekvőképesség
 • Büntetlen előélet

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: szociális, vagy egészségügyi ellátás területén szerzett legalább 10 év vezetői tapasztalat, B kategóriás jogosítvány

Elvárt kompetenciák: kiváló szintű szakmai-, vezetői ismeretek,

Előnyt jelentő kompetenciák: kiváló szintű szervezőkészség- és képesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok

 • fényképes, részletes szakmai önéletrajz,
 • iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolatai,
 • motivációs levél: a munkakörrel kapcsolatos szakmai, vezetői elképzelések
 • három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, de legalább az erkölcsi bizonyítvány megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata
 • nyilatkozat arról, hogy a személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 • nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázati anyagot az elbírálási eljárásban résztvevők megismerhetik,
 • nyilatkozat arról, hogy a személyét érintő kérdés tárgyalásakor a nyílt ülés tartásához hozzájárul-e.
 • Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás vállalásáról nyilatkozat
 • a pályázó nyilatkozata arról, amely szerint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2019. január 01. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 05.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Laczják István nyújt, a 42/202-202 -es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Nagyhalászi Humánszolgáltató Társulás címére történő megküldésével (4485 Nagyhalász, Arany János utca 50.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NH/5991-1/2018. , valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.

 Személyesen: dr. Laczják István Zsolt, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye 4485 Nagyhalász, Arany János utca 50.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatok elbírálása a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek megfelelő eljárási rend szerint történik. A pályázatokat Nagyhalászi Humánszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa bírálja el. A kinevezési jogkör gyakorlója a kinevezésben 3 hónap próbaidőt köthet ki külső pályázó esetén. A Társulási Tanács a pályázat eredménytelennek nyilvánítási jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. december 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • nagyhalasz.hu - 2018. október 29.
 • Nagyhalász Város Önkormányzat hirdetőtáblája - 2018. október 29.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. október 29.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel. A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

A pályázati kiírás Ide kattintva is letölthető.

© 2018-2024 www.nagyhalasz.hu | powered by