Nagyhalász Város Honlapja
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
2019. July 29.

nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: ajánlatkérő), Nagyhalász közigazgatási területén a települési és nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtését, elszállítását és ártalommentes elhelyezését végző közszolgáltatót e pályázat alapján választja ki, ezért az alábbi felhívást teszi közzé:

 

 1. A szerződés meghatározása: Közszolgáltatási szerződés

 

 1. A közszolgáltatás jellemzői:

 

A közszolgáltatásba bevont terület földrajzi és közlekedési jellemzői:

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos helyi hulladékkezelési közszolgáltatás Nagyhalász város külterületi lakott helyeire, illetőleg a belterületi, szennyvízhálózatra rá nem kötött belterületi ingatlanokra terjed ki.

 

Érintett lakosság száma:

 

A település külterületi lakott helyei lakosságának száma: kb. 621 fő

A település belterületi, szennyvízhálózatra rá nem kötött, ingatlanok lakosságának száma megközelítőleg: 243 fő

 

A közszolgáltatást igénybe vevő gazdálkodó szervezetek száma: erre vonatkozóan nincs adatunk

 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz várható mennyisége:

 

A háztartási szennyvíz becsült mennyisége korábbi beszállítások alapján: 800 m3/ év

 

Ibrány városban a kijelölt ártalmatlanító és leürítési hely: Ibrányi Szennyvíztisztító telep (Ibrány Liliom utca, 019/4 hrsz.) leürítő műve

kapacitása: 10 m3/nap

üzemeltetője: Nyírségvíz Zrt.

 

A közszolgáltatás megkezdésének tervezett időpontja: 2019. szeptember 1.

 

 A közszolgáltatás ellátásának tervezett időtartama: a közszolgáltatási szerződés megkötésétől számított 10 év

 

Járművek, gépek, berendezések és eszközök szükséges mennyisége a közszolgáltatás teljesítése szempontjából: 1 db minimum 5 m3-es tartállyal rendelkező gépkocsi

 

 1. A közszolgáltatással kapcsolatos korábban szerzett tapasztalatok általános ismertetését és a közszolgáltatás fejlesztésére vonatkozó elképzelések bemutatása:

 

Utoljára 2014. évben kötöttünk közszolgáltatási szerződést a háztartásokban keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizek átvételére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére 5 év időtartalomra. A vállalkozó halála miatt új közszolgáltató kiválasztása szükséges.

Szennyvízhálózatra rá nem kötött belterületi lakóingatlanok száma: 84 db. (Nyírségvíz Zrt. által közölt adat.)

Szennyvízhálózattal nem rendelkező, külterületi lakott helyek lakóingatlanainak száma: 183 db.

2018-ban 755 m3 szennyvíz került a szennyvíztisztító kijelölt leürítő művében elhelyezésre.

 

 1. A pályázóval szemben támasztott követelmények:


A pályázónak rendelkeznie kell:


1)    Tulajdonában, kezelésében, vagy bérleményében lévő – hatóságilag engedélyezett – telephellyel, amely alkalmas a közszolgáltatás végzéséhez szükséges járművek, gépek, berendezések és eszközök tárolására, tisztítására, fertőtlenítésére és karbantartására.
2)    A közszolgáltatás ellátásához szükséges – hatósági engedéllyel rendelkező és megfelelő műszaki állapotban levő járművekkel, gépekkel, berendezésekkel és eszközökkel;
3)    Olyan felszerelésekkel és eszközökkel, amelyek a közszolgáltatás keretében ellátni szándékozott tevékenység gyakorlása során esetlegesen keletkező környezeti károk azonnali beavatkozást igénylő elhárításához szükségesek;

4) A közszolgáltatás ellátásához szükséges létszámú – és a jogszabályok előírásainak megfelelően képzett – szakemberrel.

5)    Nyilvántartási, információs, valamint adatkezelési és adatszolgáltatási rendszer létrehozásához és folyamatos működtetéséhez szükséges feltételekkel; számítógépes nyilvántartás vezetése kötelező.

6) Legalább telefon alapú - ügyfélszolgálattal és ügyeleti rendszerrel.

7)  Amennyiben a pályázatot több pályázó közösen nyújtja be, meg kell jelölniük azt a szervezetet vagy személyt, amelyet – nyertességük esetén – az ajánlatkérő közszolgáltatónak minősít.

 

 1. A pályázónak részletes - adatokkal és leírásokkal alátámasztott - ajánlatot kell tennie az alábbiakra tekintettel:
 2. a) a közszolgáltatás ellátásának módjára és szervezésére,
 3. b) a közszolgáltatás teljesítése során alkalmazni tervezett járművekre, gépekre, felszerelésekre, eszközökre, berendezésekre,
 4. c) a közszolgáltatás teljesítéséhez alkalmazni tervezett módszerekre, technológiákra és eljárásokra,
 5. d) a közszolgáltatással összefüggő fejlesztések elvégzésére,
 6. e) a közszolgáltatás körébe tartozó tevékenységek belső ellenőrzésének rendjére,
 7. f) a fogyasztói érdekek érvényesülésének és védelmének biztosítékaira és módszereire,
 8. g) a közszolgáltatás finanszírozásának feltételeire, módjára és a közszolgáltatás díjának meghatározására, valamint beszedésének módjára,
 9. h) az ügyfélszolgálati és tájékoztatási, valamint a nyilvántartási, adatkezelési és adatszolgáltatási rendszer működtetésére, valamint
 10. i) a közszolgáltatás végzéséhez rendelkezésre álló szakemberek létszámára vonatkozó javaslatot.

 

A g) pontban írt közszolgáltatási díj meghatározását a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/D.§ (1)-(6) bekezdések szerint köteles elkészíteni, továbbá a (7) bekezdés alapján díjkalkulációt készíteni. Továbbá figyelemmel kell lenni a rezsicsökkentésről szóló rendelkezésekre is:

A szippantott szennyvízre vonatkozó rezsicsökkentésről, valamint egyes törvényeknek a további rezsicsökkentéssel összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CXIV. Törvény 1. § (1) bekezdése szerint „a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgt.) 44/B. § (1) bekezdésében meghatározott ingatlantulajdonosok közül a természetes személy ingatlantulajdonos részére a Vgt. 44/C. § (1) bekezdésében meghatározott közszolgáltatás tekintetében a Vgt. 44/D. § szerint megállapított számlában meghatározott fizetendő szolgáltatási egységre jutó összeg (beleértve az alapdíjat) a 2013. július 1-jét követő időszakban teljesített szolgáltatás vonatkozásában nem haladhatja meg a 2013. január 31-én jogszerűen alkalmazott díjtételek és egyéb számlaelemek alapján, ugyanazon feltételekkel számított összeg 90%-át.

 

A Vgtv. 44/D § (5) bekezdése alapján „Kötelező kéttényezős díjmegállapítást alkalmazni a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és - tisztítási Programban részt vevő önkormányzatok esetében.” A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és - tisztítási Megvalósítási Programról szóló 25/2002.(II.27.) Korm. rendelet 1. melléklet megfelelő szennyvízelvezető- és tisztító rendszerrel ellátott agglomeráció elnevezésű 6. táblázatában Komárom szerepel. Mivel Nagyhalász nevesítve van a Kormányrendeletben, a program részének kell tekinteni, így kéttényezős díj megállapítására van szükség.

A kéttényezős díj alapdíjból és ürítési díjból áll. Az alapdíj felmerülő üzemeltetési költségeket, a számlázás és díjbeszedés költségeit, a környezetvédelmi kiadásokat és ráfordításokat, az amortizáció és a szükséges felújítás fedezetét, az ürítési díj a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyiségétől függő költségeket, valamint a terület felhasználási egységtől függő költségeket tartalmazza.

 

Az ajánlat elkészítésénél figyelemmel kell lenni Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló 3/2014. (III.11.) önkormányzati rendelete előírásaira.

 

 1. Az ajánlathoz a pályázónak csatolnia kell nyilatkozatát arról, hogy:
  a)    a pályázati kiírásban foglalt feltételeket elfogadja,
 2. b)   ajánlatát, az eredményhirdetést követő legalább 40 napig fenntartja,
  c)  nyertessége esetén a pályázati kiírásnak és elfogadott ajánlatnak megfelelő közszolgáltatási szerződést az eredményhirdetés napját követő legfeljebb 40 napon belül aláírja.
  d)  a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/H.§ szerinti költségelszámolás benyújtását vállalja.
 3. e)  Pályázó a csökkenő kapacitásból adódó esetleges kártérítési, vagy elmaradt haszon megtérítése iránti igényt nem érvényesíthet.

(nyilatkozat a kiírás 2. melléklete)

 

 1. Az ajánlatok bírálati szempontjai:

A pályázat nyertese a jogszabályokban, valamint a pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek legjobban megfelelő, összességében a legelőnyösebb ajánlatot tevő pályázó lesz.

 

 1. Az ajánlat benyújtásának módja:

 

Az ajánlatok beérkezésének határideje:  2019.augusztus 21.

 

Az ajánlatot az alábbi címre kell eljuttatni:

 Nagyhalász Város Önkormányzata

4485 Nagyhalász, Arany János utca 50.

 

  Az ajánlat benyújtásának módja:

Cégszerűen aláírva, egy eredeti példányban sértetlen, zárt borítékban, melyen kérjük feltüntetni: „Nagyhalász– nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz hulladékkezelési közszolgáltatás” címet.

 

 1. Az ajánlatok elbírálása:

 Az ajánlatok benyújtási határidejét követő képviselő-testületi ülés. Az eredményről a pályázók írásban értesülnek.

 

 1. Közszolgáltatási szerződés megkötése:

A közszolgáltatási szerződés megkötésének tervezett határideje:2019. augusztus 30.

 

A közszolgáltatási szerződésben az önkormányzat kötelességeként kell meghatározni

 • a közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához a közszolgáltató számára szükséges információk szolgáltatását,
 • a közszolgáltatás körébe tartozó és a településen folyó egyéb hulladékkezelési tevékenységek összehangolásának elősegítését,
 • a településen működtetett különböző közszolgáltatások összehangolásának elősegítését.
 • A közszolgáltató kizárólagos közszolgáltatási jogának biztosítását,

 

A közszolgáltatási szerződésben a közszolgáltató kötelességeként kell meghatározni:

 

 • a közszolgáltatás folyamatos és teljes körű ellátását,
 • a közszolgáltatás meghatározott rendszer szerinti teljesítését: a közszolgáltatásnak a bejelentéstől számított 72 órán belül – az igénylő ingatlantulajdonossal egyeztetett időpontban eleget tenni,
 • a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges mennyiségű és minőségű jármű, gép, eszköz, berendezés biztosítását, valamint a szükséges létszámú és képzettségű szakember alkalmazását,
 • a közszolgáltatás folyamatos, biztonságos és bővíthető teljesítéséhez szükséges fejlesztések, beruházások és karbantartások elvégzését,
 • a közszolgáltató által alkalmazott közszolgáltatási díj mértékéről és az alkalmazás tapasztalatairól a települési önkormányzat képviselő-testületének történő legalább évenkénti egyszeri tájékoztatást,
 • a közszolgáltatás teljesítésével összefüggő adatszolgáltatás rendszeres teljesítését és meghatározott nyilvántartási rendszer működtetését,
 • a fogyasztók számára könnyen hozzáférhető ügyfélszolgálat és tájékoztatási rendszer működtetését,
 • a fogyasztói panaszok és észrevételek elintézési rendjének megállapítását
 • eleget tenni a mindenkor hatályos vonatkozó magasabb szintű jogszabályokban előírtak teljesítésének a közszolgáltatás ellátása során, különös tekintettel a környezetszennyezés megelőzésére,
 • amennyiben a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése és szállítása során szennyeződés keletkezik, a közszolgáltatónak a szennyezett területet haladéktalanul meg kell tisztítania és fertőtlenítenie.
 • Az előző évben igénybe vett szolgáltatásról tárgyév március 1. napjáig köteles adatot szolgáltatni az önkormányzatnak. Az adatszolgáltatás az igénybe vevő nevét, címét, az összes szippantás mennyiségét (m3) tartalmazza.

 

 1. A pályázati felhívás megjelenésének helye, ideje:

Nagyhalász Város Önkormányzat honlapja: nagyhalasz.hu

 1. 07. 26.

 

 1. További információ:

 

További felvilágosítás kérhető: Laczják István jegyzőtől

Tel: 42/202-202, e-mail: jegyzo@nagyhalasz.hu

 

Nagyhalász, 2019. július 23.

Nagyhalász Város Önkormányzata

 

A pályázati kiírás ide kattintva letölthető!

 

© 2018-2019 www.nagyhalasz.hu | powered by